Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Vaikuttamistyöllä puutumme köyhyyttä ja eriarvoisuutta aiheuttaviin ja ylläpitäviin rakenteisiin, päätöksentekoon ja päätösten toimeenpanoon. Vaikuttamistyömme tähtää siihen, että poliittiset päättäjät, viranomaiset ja talousvaikuttajat tiedostavat ihmisoikeuksien toteutumisen esteet ja toimivat niiden poistamiseksi. Kirkon tehtävään kuuluu olennaisena osana epäoikeudenmukaisuuden vastustaminen ja oikeudenmukaisuuden vaatiminen.

Miksi teemme vaikuttamistyötä?

Vaikuttamistyötä on tehty Lähetysseuran historiassa aina, etenkin toimintamaissa yhdessä kumppanikirkkojen ja -järjestöjen kanssa. Myös kotimaassa olemme käyneet tiivistä vuoropuhelua päättäjien kanssa vuosikymmenten ajan. Kansainvälisellä tasolla olemme vaikuttaneet osana ekumeenisia verkostojamme.

Lähetysseuran työ on ihmisoikeusperustaista. Se tarkoittaa, että vahvistamme työllämme sekä ihmisten tietoisuutta heille kuuluvista oikeuksista että päättäjien tietoisuutta heille kuuluvasta vastuusta näiden oikeuksien toteutumisessa. Vaikuttamistyöllä edistämme päättäjien vastuullisuutta. Tavoitteenamme on naisten, tyttöjen, vammaisten henkilöiden ja vähemmistöjen oikeuksien toteutuminen, haitallisten kulttuuristen käytäntöjen, hyväksikäytön, riiston ja väkivallan ehkäisy sekä uskonnonvapauden, äidinkielisen opetuksen ja syrjimättömyyden toteutuminen.

Vaikuttamistyö saa onnistuessaan aikaan pysyviä muutoksia, jolloin jatkuva avun tarve poistuu. Esimerkiksi sen lisäksi, että kehitämme kielioppia ja oppimateriaalia vähemmistökielille Kaakkois-Aasian maissa, teemme siellä myös vaikuttamistyötä vähemmistökielten aseman parantamiseksi. Vaikutamme päättäjiin, jotta vähemmistökielet tunnustettaisiin virallisiksi kieliksi lainsäädännössä, äidinkielistä opetusta lisättäisiin opetussuunnitelmiin ja jotta vähemmistökielten opetukseen ja opettajainkoulutukseen saataisiin lisää resursseja. Näin kielivähemmistöjen asema kohenee yksittäisiä hankkeita laajemmin.

Lue lisää vaikuttamistyöstämme taloudellisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.

Mitkä ovat vaikuttamistyömme kohderyhmät?

Vaikuttamistyömme kohdistuu erityisesti poliittisiin päättäjiin ja talousvaikuttajiin. Näitä voivat olla kansalliset ja kansainväliset päätöksentekijät politiikassa ja kirkoissa, kansainväliset yhteistyöverkostot, rahoittajat, ulkoministeriö, eduskunta sekä paikallisviranomaiset. Kansainvälisellä tasolla käymme vuoropuhelua niin ekumeenisten verkostojen kautta kuin EU- ja YK-toimijoiden kanssa. Vaikuttamistyötämme kohdistuu myös kansalaisyhteiskunnan johtajiin: uskonnolliset johtajat (ml. kirkon johtajat), perinteiset johtajat ja kansalaisjärjestöjen johtajat. Usein viimeksi mainitut ovat myös vaikuttamistyömme kumppaneita.

Miten teemme vaikuttamistyötä?

Näemme vaikuttamistyön ennen kaikkea vuoropuheluna ja ratkaisujen etsimisenä yhteistyössä. Vaikuttamistyömme Suomessa ja kansainvälisellä tasolla nousee Lähetysseuran kumppaneiden tarpeista globaalissa etelässä sekä muutoksista ja epäkohdista kansainvälisessä toimintaympäristössä. Vaikuttamistyömme perustuu asiantuntemukseen sekä valmistelu- ja päätöksentekoprosessien tuntemukseen.

Vaikuttamistyö tarkoittaa käytännössä esimerkiksi:

 • vuoropuhelua viranomaisten ja päätöksentekijöiden kanssa,
 • tutkimusyhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa vaikuttamista tukevan tiedon saamiseksi,
 • vaikuttamisviestintää suuren yleisön ja päätöksentekijöiden tietoisuuden lisäämiseksi,
 • tausta-analyysien tekemistä ja verkostojen rakentamista toisten vaikuttajien ja vaikuttamistyön kohteiden kanssa,
 • mediayhteistyötä,
 • kansalaisten mobilisointia vetoomusten ja tempausten kautta sekä
 • viranomaisten politiikka-asiakirjojen kommentointia ja kehittämistä.

Kohdemaissamme tuemme paikallisten yhteistyökirkkojen ja -järjestöjen tekemää vaikuttamistyötä seuraavasti:

 • Mentoroimme ja koulutamme kumppaneita. Olemme esimerkiksi tukeneet vaikuttamistyön suunnitelman laatimista KwaZulu-Natalin kirkkoneuvoston siirtolaistyöhön Etelä-Afrikassa.
 • Mahdollistamme kumppaneiden edustajien pääsyn neuvottelupöytiin, jotta he voivat tuoda vaikuttamisviestinsä päättäjille. Olemme esimerkiksi tukeneet syyrialaisten naisjohtajien ja EU-päättäjien tapaamisia.
 • Tuemme taloudellisesti kumppaneiden vaikuttamistyötä.
 • Tuemme kumppaneiden verkostoitumista toisten toimijoiden kanssa esimerkiksi mahdollistamalla heidän osallistumisensa ekumeenisten vaikuttamisverkostojen kokouksiin tai YK:n ihmisoikeustyöskentelyn kansalaisjärjestökonsultaatioihin (UPR).
 • Tuomme esiin kumppanin työstä ja tarpeista nousevia vaikuttamistarpeita Lähetysseuran omassa vaikuttamistyössä.