Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Olemme Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kansainvälisen työn järjestö ja yksi Suomen suurimmista kehitysyhteistyöjärjestöistä. Kirkon sanoma toivosta, uskosta ja lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme lähtökohta perustamisestamme, vuodesta 1859 lähtien. Yhdessä kumppanikirkkojen ja -järjestöjen kanssa rakennamme oikeudenmukaisempaa ja inhimillisempää maailmaa ja todistamme rajoja ylittävästä Jumalan rakkaudesta. Todistuksemme toteutuu erityisesti niiden ihmisten ja ryhmien kanssa, jotka yhteiskunnat, yhteisöt ja uskonnolliset järjestelmät ovat syrjäyttäneet.

Lue lisää työstämme.

Työskentelemme noin 30 maassa Aasiassa, Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Euroopassa. Teemme työtä yli sadan kumppanikirkon- ja järjestön kanssa. Kartasta voit tutustua työhömme eri maissa.

Strategiamme mukaisesti todistamme rajoja ylittävästä Jumalan rakkaudesta, puolustamme syrjittyjen ihmisarvoa- ja oikeuksia, rakennamme rauhaa ja sovintoa ja toimimme oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Lue lisää kirkollisesta työstämme, kehitysyhteistyöstämme, rauhantyöstämme ja vaikuttamistyöstämmeKartasta voit tutustua työhömme eri maissa.

Kirkollisessa työssä jaamme kristinuskon hyvää sanomaa ja vahvistamme jo olemassa olevien seurakuntien ja kirkkojen työntekijöiden ammattitaitoisuutta ja hyvää hallintotapaa. Edistämme sitä, että kumppaniseurakunnat toimivat avoimina ja syrjimättöminä yhteisöinä. Erityisesti edistämme syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulutusta ja elämäntaitoja. Lue lisää kirkollisesta työstä.

Kehitysyhteistyössämme tuemme erityisesti vammaisten ihmisten, naisten ja tyttöjen sekä syrjityssä asemassa olevien etnisten, uskonnollisten ja muiden vähemmistöjen ja ryhmien ihmisoikeuksien toteutumista. Kehitysyhteistyön tavoitteita ohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.  Vuonna 2017 Lähetysseuralla on noin 50 kehitysyhteistyöhanketta 14 maassa Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Kehitysyhteistyömme rahoitus tulee pääosin ulkoasiainministeriöltä osana Suomen virallista kehitysyhteistyörahoitusta. Lisäksi kehitysyhteistyötä rahoitetaan seurakunnilta, yksityisiltä ihmisiltä ja yhteisöiltä saaduilla lahjoituksilla. Lue lisää kehitysyhteistyöstä.

Rauhantyössämme vahvistamme paikallisia toimijoita, jotta he voivat ehkäistä konflikteja sekä edistää rauhaa ja sovintoa omissa yhteisöissään. Rauhantyömme painopisteitä ovat paikallisten vuoropuheluprosessien tuki, psykososiaalinen tuki ja median rooli konflikteissa. Suomen ulkoministeriön tuella teemme rauhantyötä Syyriassa ja Myanmarissa. Lue lisää rauha ja sovinnon työstämme.

Vaikuttamistyöllä puutumme köyhyyttä ja eriarvoisuutta tuottaviin ja ylläpitäviin rakenteisiin, päätöksentekoon ja päätösten toimeenpanoon. Vaikuttamistyömme keskittyy haavoittuvien ryhmien ihmisoikeuksiin, oikeudenmukaiseen rauhaan ja taloudelliseen oikeudenmukaisuuteen. Kohdemaissamme tuemme paikallisten kumppanien tekemää vaikuttamistyötä. Kansainvälisellä tasolla toimimme ekumeenisten verkostojen ja EU- ja YK-toimijoiden kanssa.  Suomessa keskustelemme päättäjien ja talousvaikuttajien kanssa, vaikutamme asenteisiin viestinnällä ja globaalikasvatuksella sekä kutsumme ihmisiä vaikuttamaan kampanjoilla ja tempauksilla. Lue lisää vaikuttamistyöstämme.

Edunsaajat valitaan yhdessä paikallisen kumppanin ja yhteisön kanssa, jotta apu kanavoituu sitä eniten tarvitseville. Työmme keskiössä ovat kaikkein haavoittuvimmassa ja syrjityssä asemassa olevat ihmiset.  Uskonto tai kääntyminen toiseen uskontoon ei ole koskaan edellytys avun saamiselle.

Kristilliset arvot lähimmäisenrakkaus, usko ja toivo ohjaavat työtämme. Työllämme todistamme rajoja ylittävästä Jumalan rakkaudesta sanoin ja teoin. Kirkollisessa työssä vahvistamme paikallisia kirkkoja ja seurakuntia ja jaamme kristinuskon hyvän sanoman niiden kanssa, jotka eivät ole kristittyjä.

Uskonto tai kääntyminen toiseen uskontoon ei ole koskaan edellytys avun saamiselle tai osallistumiselle. Työssämme suojelemme jokaisen ihmisen ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia. Emme syrji ketään uskonnon, poliittisen näkemyksen, ideologian, etnisen taustan, sukupuolen tai iän perusteella.

Suomen Lähetysseura on toiminut ulkomailla jo lähes 160 vuotta. Olemme koko tämän ajan kehittäneet käytäntöjä, joilla apu varmasti tavoittaa sitä eniten tarvitsevat. Ulkoisissa, puolueettomissa arvioinneissa Lähetysseura on arvioitu luotettavaksi toimijaksi. Lisäksi paikallisissa oloissa elävät työntekijämme varmistavat, että apu menee todella perille.

Apu kanavoidaan kohteisiin paikallisten yhteistyökirkkojen ja -järjestöjen kautta. Ne ovat asiantuntijoita omilla alueillaan paikallisten kulttuurien keskellä. Niiden kautta apu menee perille myös nopeasti ja tehokkaasti. Toimintaa ohjaa vastuullisuus, luotettavuus ja läpinäkyvyys. Lähetysseuran pitkä historia takaa työn pitkäjänteisyyden. Apua annetaan etniseen taustaan, uskontoon tai kansallisuuteen katsomatta.

Toiminnassa noudatetaan hyvän hallinnon käytäntöjä. Työ suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvän raportoinnin ohella myös muuta toimintaa seurataan talous- ja toimintaraportein.

Lue lisää työstämme eri puolilla maailmaa!

Näkyviä tuloksia on runsaasti – sekä yksilöiden että yhteiskunnan tasolla. Monissa maissa on luotu terveydenhuolto- tai koulutusjärjestelmiä (esimerkiksi kuurojen kouluttaminen Etiopiassa, neuvolapalvelut Nepalissa, lasten säännölliset terveystarkastukset Mauritaniassa) käytännössä tyhjästä.

Kun kuuro lapsi oppii viittomakielen, hän saa keinon hahmottaa koko maailmaa ja itsensä osana sitä. Samalla hän pääsee kouluun ja voi saada ammatin. Tämän muutoksen merkitystä lapsen kannalta on vaikeaa kuvailla. On totta, että monet maat kamppailevat yhä suurien ongelmien kanssa. Onkin hyvä miettiä, mikä olisi tilanne ilman tähänastista apua ja yhteistyötä.

Lue lisää työmme tuloksista.

Lähetysseura saa toimintaansa varat yksityislahjoituksista, seurakuntien vapaaehtoiskannatuksen ja talousarviotuen kautta, Lähetysseuraa tukevien yhteisöjen sekä ulkoministeriön kansalaisjärjestöille suunnatun kehitysyhteistyötuen kautta.

Lähetysseura järjestää vuosittain valtakunnallisia keräyksiä, kuten Tasaus ja Kauneimmat Joululaulut. Katastrofivaroja kerätään silloin, kun humanitaarista apua tarvitaan maassa, jossa Lähetysseuralla on toimintaa. Lähetysseuralla on säännöllisen lahjoituksen muotoja, kummilapsitoimintaa, merkkipäivä– ja testamenttilahjoituksia, jotka tuovat varoja.

Suomen Lähetysseuran vuosiraportista ja tilinpäätöksestä voit lukea lisää Talous-sivultamme.

Kuukausilahjoittajat sitoutuvat pitkäjänteiseen apuun ja suunnitelmalliseen avustustyöhön. Sitoutuneiden lahjoittajien avulla voimme varmistaa, että varat riittävät suunniteltuihin toimintoihin. Toki kertalahjoituksetkin ovat tervetulleita, mutta pitkäaikaisella tuella saamme aikaan parhaat tulokset. Jokainen lahjoittaja auttaa mahdollisuuksiensa mukaan.

Kuukausilahjoittajana saat aikaa pysyvää muutosta. Liity kuukausilahjoittajaksi nyt!

Lähetysseuran tilintarkastuksesta vastaa tilintarkastusyhteisö KPMG. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus toimitetaan vuosittain Lähetysseuran jäsenille ja hyväksytään yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään kesäkuussa Lähetysjuhlien yhteydessä.

Tilintarkastusyhteisö KPMG tekee Lähetysseuran kehitysyhteistyöohjelmasta vuosittain erillisen tilintarkastuskertomuksen, joka toimitetaan ulkoasiainministeriölle. Kaikki kehityshankkeet myös evaluoidaan ulkopuolisen asiantuntijan toimesta vähintään kerran hankkeen toteutusjakson aikana.

Lähetysseura saa ulkomaisilta yhteistyökumppaneiltaan vuosittain myös kumppanin koko toimintaa koskevat tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset. Näiden avulla tarkastellaan kumppanin talouden yleistä kehitystä ja arvioidaan yhteistyön mahdollisia riskejä.

Keräyskuluina vähennetään vain välittömät ja välttämättömät kulut keräystuotoista. Näitä kuluja ovat erilaiset pankki- ja palvelumaksut, paino- ja postituskulut sekä kulut keräysten mainostukseen liittyen. Esimerkiksi vuonna 2021 Suomen Lähetysseuran keräysten kulut olivat 6,7 prosenttia kerätyistä varoista.

Lähetysseura noudattaa rahankeräyslakia. Keräystuotot ja -kulut raportoidaan vuosittain Poliisihallitukseen, joka valvoo keräysten laillisuuta. Keräystuotot ovat yksityislahjoittajien antamia lahjoituksia.

Hallintokulut ovat laadun tae ja varmistavat, että apu menee perille. Kulut pitävät sisällään esimerkiksi tilintarkastuksia, arviointeja työn tuloksellisuudesta ja kirjanpitoa. Kehitämme hankehallintoamme jatkuvasti ja edellytämme hyvää hallintoa myös paikallisilta kumppaneiltamme, tämä ei ole ilmaista. Hallintokulut varmistavat sen, että rahat todella tavoittavat ne, jotka tarvitsevat apua eniten, ja että tuloksia saadaan aikaan. Hallintokulumme ovat 8,7 %.

Lähetysseuran samoin kuin muidenkin järjestöjen rahankeräystä säätelee rahankeräyslaki. Rahankeräyksen toimeenpanoa varten on oltava voimassa oleva rahankeräyslupa, jollainen Lähetysseuralla on. Rahankeräysluvan löydät sivun alalaidasta.

Keräyksen lupa-ajan päättymisen jälkeen toimitetaan rahankeräyksistä tilitys poliisihallitukseen ja Ahvenanmaan maakuntahallitukseen, keräysluvan myöntäville viranomaisille. Tilitysten tiedot ovat julkisia.