Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Vesipuhveliteoria ja guru-Jeesus – Miten tulkita kristinuskoa aasialaisittain?

Teologian tohtori Jukka Helle on työskennellyt Lähetysseuran yhteistyöoppilaitoksissa Aasiassa jo kolmella vuosikymmenellä. Hän haluaa puolustaa idästä nousevaa ajattelua, joka jää länsimaissa usein pimentoon.

Jukka Helle seisoo seminaarin pihalla kädessään kirjapino. Taustalla näkyy iso risti ja valkoinen kiinalaisin kirjaimin kaiverrettu kivitaulu.
Tiedonjano johti Jukka Helteen lopulta myös aasialaisen teologian väitöskirjaprosessiin. Kuva: Anna Peltonen

Kun Jukka Helle astui thaimaalaiseen jumalanpalvelukseen, ensimmäinen ajatus oli, että ”eihän sen näin kuulu mennä”. Aasiassa elämisen ja työskentelyn kautta hän kuitenkin oivalsi, ettei ole vain yhtä oikeaa tapaa olla kristitty. Päinvastoin: ollakseen merkityksellistä, teologian tulee aina kytkeytyä paikalliseen elinympäristöön. 

”Heräsi kiinnostus oppia ja ymmärtää, miten paikalliset sanottavat ja ilmaisevat uskoa. Tästä avautui todella mielenkiintoinen ura, joka vei mukanaan”, Helle kertoo. 

Opetuksessaan Helle on pyrkinyt rohkaisemaan opiskelijoitaan tekemään autenttista, omannäköistä teologiaa. Hän on myös kehottanut opiskelijoita olemaan ylpeitä kristinuskon historiallisista juurista Aasiassa. 

”Kristinusko mielletään herkästi länsimaalaiseksi uskonnoksi, mutta eri puolilla Aasiaa on ollut kristillistä elämää paljon kauemmin kuin vaikkapa meillä Suomessa. Esimerkiksi Intiassa kristillinen kirkko syntyi viimeistään 300-luvulla ja Kiinassa 500-luvulla”, Helle sanoo. 

Hän myös huomauttaa, että vaikka ennen Eurooppaa onkin pidetty kristinuskon linnakkeena, sen painopiste on siirtynyt pois läntisestä maailmasta. 

”Tilanteen olisi syytä heijastua siihen, millaisesta teologisesta ajattelusta olemme kiinnostuneita. Kirkko on globaali, ja löytöjä voi tehdä joka puolelta maailmaa.” 

“Eri puolilla Aasiaa on ollut kristillistä elämää paljon kauemmin kuin vaikkapa meillä Suomessa”

Miksi länsimaiden ulkopuolelta tuleva teologia sitten jää edelleen vähälle huomiolle? Helteen mukaan asialle on ainakin kaksi luonnollista selitystä. Ensinnäkin on täysin inhimillistä, ettei ihminen jaksa olla kiinnostunut kaikesta mitä tapahtuu etäällä omasta elinympäristöstä.  

Toisena tekijänä on markkinatalous. Länsimaiset kustantamot ovat myyntitulojen valossa arkoja ottamaan valtavirrasta poikkeavaa tuotantoa. Syntyy dilemma: miten kiinnostua jostakin, mitä ei ole edes tarjolla? 

Helteellä on markkinavoimista markkinavoimista myös omakohtaista kokemusta, kun hän muutama vuosi taaksepäin valmis­teli kollegoidensa kanssa käsikirjoitusta eri mantereiden kontekstuaalisista teo­logioista. Hankkeelle ei kuitenkaan löy­tynyt kustantajaa. Tällä hetkellä hänellä on työn alla teos, joka esittelee aasia­laisten kristittyjen tarinoita. Suomen Lähetysseuran kustantama kirja ilmes­tyy syksyllä 2024.

”Pienissä ja vaatimattomissakin kir­koissa tehdään merkittävää teologiaa, joka ansaitsee tulla nähdyksi ja kuul­luksi. Haluan nostaa kristittyjen ystä­viemme ajattelua, jota he tuottavat usein vaikeissa olosuhteissa”, Helle sanoo.

Kirjojen kansikuvat rivissä

Kolme aasialaisen teologian teosta, jotka ovat puhutelleet Jukka Hellettä

Kosuke Koyama: Waterbuffalo Theory 

”Japanilainen Kosuke Koyama toimi lä­hetystyöntekijänä Thaimaan maaseu­dulla 1960-­luvulla. Siellä ollessaan hän oivalsi, että teologiassa tuli ottaa käyt­töön sanoja, jotka paikalliset ihmiset ymmärtävät. Tällaisiksi Koyama mainit­see esimerkiksi vuotavat katot, kukko­tappelut ja riisinviljely. Syntyi ”vesipuh­veliteologia”, joka on rinnastettavissa ajatukseen kontekstuaalisesta teologiasta: merkitykset syntyvät tutuista kie­likuvista ja ilmaisuista. Teos on yksi aa­sialaisen teologian klassikoista, joka on käännetty useille kielille.

Koyama on pohtinut kirjoituksissaan myös sitä, miten aasialainen ajattelu istuu länsimaiseen traditioon. Miten hän voisi esimerkiksi sovittaa oman ja­panilaisen kulttuurinsa keskeisen sym­bolin Fuji­vuoren yhteen raamatullisen tradition Siinain vuoren ja Golgatan kanssa?

Keskeinen kysymys on yhteensovit­tamisessa. Miten olla aidosti kristitty luopumatta omasta kulttuurisista pe­rinteistään. Mielestäni ajatus kuvastaa hyvin prosessia, joka aasialaisessa teo­logiassa piirtyy: ei tarvitse länsimaalais­tua, vaan on lupa ja ylpeyskin olla aa­sialainen ja silti kristitty.”

Michael Amaladoss: The Asian Jesus 

”Intialainen Amaldoss pohtii teokses­saan, voisiko Jeesusta kuvata vahvojen aasialaisten uskonnollisten ja kielellis­ten symbolien kautta. Aasiassa arvoste­taan viisausperinnettä. Voisiko Jeesus siis olla viisauden opettaja? Amaldoss käyttää esimerkiksi käsitettä bodhisat­tva, joka merkitsee buddhalaisuudessa valaistunutta, pyhää henkilöä. Entä voi­siko Jeesusta kuvata hindulaisuudesta tuttuna guruna? Tai avatarina, eli Ju­malan ilmentymänä?

Mielenkiintoinen teos heijastaa sel­västi, miten aasialaisessa teologiassa on ollut tarve miettiä, voisiko Jeesuksen nähdä ja tulkita toisin. Esimerkeillään Amaldoss pyrkii rakentamaan kulttuu­rien välistä siltaa. Miten Jeesusta voisi esittää aasialaisittain paitsi symbolisesti kielen tasolla, myös taiteessa? Länsi­maissa on rakentunut tiedostamattakin tietyntyyppinen Jeesus­kuva, jota kuva­taide on vahvistanut. Mutta katsoessa toisesta viitekehyksestä käsin, voi oppia tuntemaan Jeesusta paremmin.”

Dr. Van Kung: Dawchhau Theology – Towards a life-based theology 

”Lähetysseuran myanmarilaisen kump­panin Mara­kirkon teologisen seminaa­rin rehtorin teos on eräänlainen pie­nehkö vapautuksen teologia, jonka mu­kaan yhtäläinen ihmisarvo on Jumalan tahto. Dawchhau tarkoittaa pientä kel­loa, jonka ääni on hiljainen ja vaatima­ton.

Sillä viitataan yhteiskuntajärjestel­män alimmalla portaalla oleviin ihmi­siin. Heitä on paljon Mara­kirkossa, ja myös Van Kung itse tulee vaatimatto­masta taustasta. Teos haluaa muistut­taa syrjivistä rakenteista ja voimaan­nuttaa syrjittyjä, jotta heidän äänensä nousisi paremmin kuuluviin.

Myanmar on yksi maailman tämän hetken kipupisteitä, jossa eletään soti­lasvallankaappauksen alaisuudessa. Tunnen Van Kungin henkilökohtaisesti, ja hän kertoi taannoin pohtineensa, voiko kristitty osallistua aseelliseen vastarintaan diktatuuria vastaan. Kysy­mys ei ole niinkään akateeminen, vaan ennen kaikkea käytännöllinen ja akuutti. Ukrainan sodan myötä tämä vaikea kysymys on tullut lähemmäksi myös länsimaita.”

Teksti ja kuvat: Anna Peltonen