Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

6 tulosta Laosista: tätä kehitysyhteistyöllä on saatu aikaan

Laos on köyhä ja vuoristoinen maa, jonka syrjäisellä maaseudulla eletään ilman peruspalveluja ja toimivaa infrastruktuuria. Lähetysseuran sekä paikalliskumppaneiden kehitysyhteistyöllä on parannettu etnisten vähemmistöjen elämänlaatua ja oikeuksia köyhien kyläyhteisöjen parissa Pohjois- ja Luoteis-Laosissa.

Luokkahuoneessa lapset istuvat pulpettien ääressä. Yksi lapsista seisoo mikrofoni kädessä hymyillen.
Lapset ovat saaneet koulutusta oikeuksiensa ja elämäntaitojensa vahvistamiseen. Tässä koululaisia opetetaan ihmiskaupan vaaroista. Kuva: World Renew Laos

1. Tietoisuuden ja oikeuksien vahvistamista

Lähetysseuran työn keskiössä on kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämänlaadun ja oikeuksien parantaminen. Laosin hankekylissä työ on kantanut hedelmää ensinnäkin tyttöjen ja naisten osalta. Lasten oikeuksia koskevien tiedotustilaisuuksien ansiosta yhä useampi tyttö käy nyt koulua ja suorittaa perusopintonsa loppuun. Osa on siirtynyt myös jatko-opintoihin.

Kyläyhteisöjen naiset ovat saaneet itsevarmuutta jakaa omia ideoitaan, ja he osallistuvat nyt entistä enemmän yhteisön toimintaan, kuten suunnittelukokouksiin, koulutuksiin ja tiedotustoimintaan. Nelivuotisen hankekauden lopulla syksyllä 2021 peräti 81 prosenttia Pohjois-Laosin hankealueen naisista kertoi päätöksentekovaltansa vahvistuneen. Huimat 93 prosenttia puolestaan koki syrjinnän vähentyneen. Konkreettinen esimerkki sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden vahvistumisesta on, kuinka miehet auttavat nyt enemmän kodin askareissa, kuten raskaiden polttopuiden kantamisessa.

Kehityshanke on vahvistanut vammaisten ihmisten osallisuutta. He ovat olleet aktiivisesti mukana  lisäämässä tietoisuutta vammaisten oikeuksista. Lisäksi vammaisia ihmisiä on autettu taloudellisesti vapauttamalla heidät kyläveroista ja keräämällä yhteisrahoitusta esimerkiksi käymälöiden rakentamiseen. Kyläläiset ovat tukeneet vammaisia ihmisiä talkoovoimin myös näiden kotien korjauksessa, ruoka-avussa sekä pelto- ja sadonkorjuutöissä.

Työllä on tuettu myös vähävaraisten perheiden lasten koulunkäyntiä hankkimalla heille opiskelutarvikkeita ja koulupukuja. Lisäksi vähävaraisille nuorille on sponsoroitu ammatillista koulutusta.

Myös muille vaikeassa elämäntilanteessa oleville ihmisille on tarjottu tukea. Esimerkiksi Pohjois-Laosin hankekylissä leskiä on autettu peltotöissä ja huumeriippuvaisia lähetetty päihdekuntoutukseen. Koulutukset ihmiskaupan vaaroista ovat puolestaan edesauttaneet sitä, että Kiinaan töihin lähtöä vakavasti harkinneet ovat saattaneet luopua ajatuksesta riskien vuoksi.

2. Koulunkäynnistä turvallisempaa ja laadukkaampaa

Peruspalveluiden parantaminen Laosin hankekylissä on suunnattu erityisesti koulunkäyntiin. Lähetysseuran tuella on rakennettu uusia luokkahuoneita. Näin on lisätty lasten turvallisuutta, parannettu oppimateriaalien säilytystä ja vähennetty korjaustöihin kuluvia resursseja. Koulualueen pihamaata tasoittamalla on tarjottu lapsille turvallinen leikkipaikka. Opettajille puolestaan on rakennettu asuntoloita, mikä on lisännyt opettajien tyytyväisyyttä ja tarjonnut tilaa oppitunneille valmistautumiseen.

Kouluihin on hankittu myös liitutauluja. Nämä ovat välttämättömiä opetukselle, sillä kirjoista on pulaa. Lisäksi kouluihin on saatu vesisuodattimet, joiden ansiosta opettajat ja oppilaat saavat puhdasta vettä koko koulupäivän ajan.

Opetuksen parantamiseksi opettajille on järjestetty ammatillista koulutusta ja arviointia. Vuonna 2020 yhteensä 32 opettajan ammatilliset taidot kehittyivät koulutuksen myötä Pohjois-Laosissa. Uusia opettajia on palkattu erityisesti esikouluihin, joissa etnisiin vähemmistöihin kuuluvilla lapsilla on mahdollisuus aloittaa koulutie omalla äidinkielellä.

3. Ruokaturvaa ja uusia tulonhankintatapoja

Vuoristoseudun kehityshaasteena on ollut maanviljelyn alhaisesta tuottavuudesta johtuva ravinnon- ja tulonhankinnan epävarmuus. Vuonna 2019 Luoteis-Laosin hankekylissä yhteensä 1139 pienviljelijää sai tukea ruokaturvan ja tuottavuuden vahvistamiseen. He saivat koulutusta esimerkiksi ympäristönsuojelusta ja kestävästä luonnonvarojen käytöstä.

Vuosien 2018−2019 aikana yhteensä 483 kotitaloudessa otettiin käyttöön uusia kestävää kehitystä edistäviä maatalouden tuotantomenetelmiä. Uusien viljelytekniikoiden ansiosta pellot tuottavat nyt enemmän ruokaa, jota riittää myös myytäväksi. Nyt Luoteis-Laosin hankekylissä lähemmäs 200 perheessä on vähintään yksi pysyvä ravinnonlähde enemmän kuin hankekauden alussa 2018.

Pohjois-Laosista kerrotaan, että erityisesti kajottikurpitsan viljely on ollut menestys: se kasvaa hyvin ja on herkullista ja ravitsevaa. Alueen eläintenkasvatus tapahtuu kyläpankkitoiminnan kautta: kun eläimet lisääntyvät, niitä lahjoitetaan eteenpäin vähävaraisille perheille. Kyläyhteisöissä kasvatetaan erityisesti vuohia, mutta myös possuja ja kanoja. Kyläläiset ovat saaneet myös koulutusta mehiläisten kasvatuksesta, minkä ansiosta hunajan tuotto on kasvanut. Lisäksi tietyt kalalajikkeet ovat lähteneet leviämään luoden uuden mahdollisen tulonlähteen.

Kaksi äitiä istuu lastensa kanssa ruokapöydän ääressä.
Perheet ovat saaneet koulutusta esimerkiksi ravitsemuksesta. Kuva: World Renew Laos

4. Puhdasta vettä ja sanitaatiota

Laosin syrjäisillä seuduilla on ollut pulaa puhtaasta vedestä ja riittävästä hygieniasta. Lähetysseuran tuella vuoristökyliin on rakennettu vesijärjestelmiä ja käymälöitä sekä järjestetty terveys- ja hygieniakoulutusta. Vuonna 2020 yhteensä 156 perhettä sai käyttöönsä toimivan käymälän Pohjois-Laosissa.

Parantunut sanitaatio on edistänyt erityisesti vanhusten sekä raskaana olevien ja imettävien äitien terveyttä. Myös sairailla ja vammaisilla on nyt esteettömämpi pääsy käymälöille.

Kastelujärjestelmiä kehittämällä ja laajentamalla on parannettu veden saatavuutta, estetty ympäristön kuivumista sekä vähennetty erityisesti naisten työtaakkaa. Esimerkiksi sadeveden keräyssäiliöt ovat lisänneet veden käyttömukavuutta.

Kylien nimettyjä vastuuhenkilöitä on koulutettu vesi- ja kastelujärjestelmistä. Näin yhteisöissä säilyy valmius rakentaa, korjata ja huoltaa järjestelmiä. Myös jätehuoltopisteitä on perustettu.

5. Helpompaa liikkumista ja kokoontumista

Laosin vuoristokylät sijaitsevat erittäin vaikeiden kulkuyhteyksien päässä, eikä paikallisilla ihmisillä ole siten ollut mahdollisuutta osallistua toimintaan ulkopuolisten kanssa. Tämä on osaltaan vaikuttanut väestön syrjäytymiseen.

Teiden rakentamisen ja kunnostamisen myötä ihmisten liikkuminen ja yhteen kokoontuminen ovat parantuneet huomattavasti. Uusien kylätalojen rakentaminen on puolestaan mahdollistanut suojaisan kokoontumispaikan ja lisännyt siten kyläläisten osallistumista yhteisiin tilaisuuksiin.

Hankealueilla yli 22 400 ihmisen pääsy peruspalveluihin parani vuonna 2020.

Parantunut infrastruktuuri helpottaa myös työntekoa: rakentamalla teitä pelloille säästyvät kyläläiset, erityisesti naiset, kantamasta raskaita viljakuormia pitkiä matkoja. Myös uusia rakennustarvikkeita on nyt mahdollista kuljettaa.

Uudet tieyhteydet ovat tärkeitä myös terveyssyistä, sillä paikallisissa terveyskeskuksissa palvelut ovat hyvin rajalliset. Koska julkista liikennettä ei ole, on kyliin järjestetty kuljetuspalveluita sairaaloihin hätätilanteita varten. Tämä on ollut tärkeää etenkin koronapandemian aikana. Välillinen hyöty on ollut, että hädän hetkellä autetuista ihmisistä on tullut usein myös itse aktiivisia hanketoimintaan osallistujia.

Ryhmä naisia istuu lattialla harjoittelemassa synnytystilannetta.
Synnytysvalmennuksilla ja terveyskeskussynnytykseen rohkaisemalla voidaan parantaa äitien ja lasten turvallisuutta. Kuva: World Renew Laos

6. Ennaltaehkäisevää terveystyötä

Lähetysseuran tukema terveystyö on suunnattu Laosissa esimerkiksi äitiysterveyteen. Kouluttamalla kätilöitä ja rohkaisemalla äitejä synnyttämään terveyskeskuksessa on lisätty odottavien äitien ja syntymättömien lasten turvallisuutta. Äidit ovat saaneet myös terveysneuvontaa oikeanlaisesta ravitsemuksesta ja raskaan työn välttämisestä. Yhteensä 28 Pohjois-Laosin hankealueen terveystyöntekijää sai koulutusta äitiysterveydestä vuonna 2020. Vuonna 2021 paikalliseen sairaalaan rakennettiin myös synnytyssali.

Malariaa ja denguekuumetta on torjuttu hankkimalla vähävaraisille perheille hyttysverkkoja. Myös koronatyötä on toteutettu Laosin vuoristokylissä, sillä edes syrjäseudut eivät ole pysyneet turvassa pandemialta. Vuonna 2021 Pohjois-Laosin hankekyliin asennettiin kaiuttimia, joiden kautta on levitetty koronatietoisuutta ja muuta ajankohtaistietoa.

Maa on ollut koronapandemian vuoksi pitkälti sulkutilassa elokuun 2021 alusta lähtien, ja rajoituksista johtuen ihmisten toimeentulo on vaikeutunut. Normaalia hanketyötä on ollut haasteellista toteuttaa, joten Lähetysseuran tukea on loppuvuodesta osittain suunnattu ruoka- ja materiaaliseen apuun.

Lähetysseuran kehitysyhteistyö Laosissa päättyy maaliskuussa 2022. Maassa ei ole ollut suomalaisia työntekijöitä, vaan yhteistyötä on koordinoitu Kambodžasta käsin. Kumppanijärjestö World Renew sekä Luterilainen maailmanliitto jatkavat tulosta tuottavaa työtään vähemmistöyhteisöjen parissa Phongsalyn provinssissa Pohjois-Laosissa sekä Viengphoukhan piirikunnassa Luoteis-Laosissa.

***Tuettu Suomen kehitysyhteistyövaroin.***

Teksti: Anna Peltonen